euroBIP


Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach

 

I Postanowienia ogólne

  1. Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach określa jego organizację i zasady funkcjonowania.
  2. Instytucja Filmowa "Silesia-Film", zwana dalej IF Silesia Film, jest instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego i działa w oparciu o statut nadany uchwałą nr 1985/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2012 r.

II Zarządzanie

  1. Dyrektor {D} odpowiada za całokształt działalności IF Silesia Film, zarządza nią przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zastępca Dyrektora {ZD} nadzoruje pracę Kin, Działu Programowego i Filmoteki Śląskiej, zespołu MFPF REGIOFUN, pełni funkcję Dyrektora MFPF REGIOFUN oraz zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jego nieobecności spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji.
  3. Główny Księgowy {GK} odpowiada za całokształt gospodarki finansowej IF Silesia Film i zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jednoczesnej nieobecności jego i Zastępcy Dyrektora spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji.
  4. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników IF Silesia Film na poszczególnych stanowiskach pracy.
  5. Dyrektor ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników na danym stanowisku pracy.
  6. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Dyrektora, Rzecznika Prasowego, Głównego Księgowego, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Kierownika Silesia Film Commission.
  7. Dyrektor może tworzyć i likwidować poszczególne stanowiska pracy oraz powoływać spośród pracowników różnych komórek organizacyjnych IF Silesia Film zespoły do realizacji nowych zadań.
  8. Wszyscy pracownicy IF Silesia Film działalją w zakresie swoich obowiązków i odpowiedzialności, realizując zadania zlecane przez przełozonych w ramach procedur kontroli zarządczej oraz pozostałych zarządzeń Dyrektora.

III Komórki organizacyjne IF Silesia Film


1. Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej {CSF}

 

Kino realizuje projekty związane z: prezentowaniem filmów artystycznych w ramach bieżącej działalności repertuarowej, popularyzacją sztuki filmowej, premierami filmów koprodukowanych przez IF Silesia Film, upowszechnianiem dziedzictwa filmowego, edukacją filmową. Kinem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

2. Filmoteka Śląska {FŚ}

 

Filmoteka zajmuje się pozyskiwaniem zbiorów na wszelkich nośnikach, ich opracowywaniem, konserwacją, digitalizacją, rekonstrukcją, udostępnianiem i upowszechnianiem. FŚ nadzoruje projekty edukacyjne realizowane w jednostkach IF Silesia Film, a także realizuje projekty popularyzujące zbiory; rejestruje ważne wydarzenia w regionie w ramach Kroniki Filmoteki Śląskiej. Filmoteką kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Kierownikowi Kina Kosmos.

 

3. Dział Programowy {DP}

 

Dział zajmuje się ustalaniem bieżącego repertuaru Kina Kosmos oraz realizacją i koordynacją wszelkich projektów promocyjnych i popularyzujących sztukę filmową w obiekcie kina oraz innych projektów realizowanych przez IF Silesia Film na terenie kraju i za granicą. Działem Kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Kierownikowi Kina Kosmos.

 

4. Zespół Produkcji i Usług Filmowych {ZPUF}

 

Zespół zajmuje się świadczeniem usług klientom indywidualnym, organizacjom i podmiotom filmowym w zakresie produkcji filmowej, wypożyczania sprzętu filmowego i projekcyjnego, digitalizacji materiałów analogowych, rejestracją materiałów filmowych na potrzeby instytucji itp. Zespołem kieruje Kierownik Kina Kosmos.

 

5. Zespół Administracyjno-Techniczny Kina Kosmos {ZAT}

 

Prowadzi wszelkie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomością Kina Kosmos Centrum Sztuki Filmowej, w tym Filmoteki Śląskiej, prowadzeniem kas i obsługi bileterskiej w całym obiekcie, wynajmem sal, wszelkimi sprawami administracyjnymi związanymi z gospodarowaniem majątkiem, uzupełnianiem niedoborów materiałów eksploatacyjnych itp. Zespołem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Kierownikowi Kina Kosmos.

 

6. Kino Janosik {KJ}

 

Prowadzi działalność w zakresie prezentacji filmów, edukacji filmowej, organizowania innych wydarzeń kulturalnych w kinie, wynajmu sal kina itp. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

7. Kino Bałtyk {KB}

 

Prowadzi działalność w zakresie prezentacji filmów, edukacji filmowej, organizowania innych wydarzeń kulturalnych w kinie, wynajmu sal kina itp. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

8. Kino Światowid {KS}

 

Prowadzi działalność w zakresie premierowych prezentacji filmów, organizowania innych wydarzeń kulturalnych w kinie, wynajmu sal kina itp. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

9. Kinoteatr Rialto {KR}

 

Prowadzi działalność w zakresie prezentacji filmów, organizowania koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych w kinie, wynajmu sal kina itp. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

 

10. Dział Administracyjno-Gospodarczy {DAG}

 

Prowadzi wszelkie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, ubezpieczeniami, remontami i modernizacjami, samochodami służbowymi, obsługą informatyczną IF Silesia Film, obsługą sekretariatu, obsługą w zakresie zamówień publicznych, bhp, i p.poż, przygotowania i nadzorowania wszelkich projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością dot. spraw administracyjnyc i kontroli zarządczej. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.

 

11. Dział Finansów i Kadr {DFK}

 

Prowadzi księgowość instytucji oraz jej obsługę finansową, kadrową i rachubę płac, kasę główną, ewidencję środków trwałych. Działem kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

 

12. Rzecznik Prasowy - Opiekuj Marki {RP}

 

Prowadzi wszelkie sprawy związane z kreowaniem marki IF Silesia Film, jej promocji oraz komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną instytucji, kieruje zespołami powołanymi do promocji IF Silesia Film i jej wyodrębnionych projektów. Rzecznik podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 

13. Silesia Film Commission {SFC}

 

Prowadzi wszelkie sprawy związane z obsługą Śląskiego Funduszu Filmowego oraz stwarzaniem warunków do lokowania krajowych i zagranicznych produkcji filmowych na terenie województwa śląskiego, a także ich wspierania w zakresie organizacyjnym. SFC kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.

 

IV Rada Programowa {R}

 

Rada Programowa jest organem opiniującym na potrzeby organizatora działalnia statutowe IF Silesia Film oraz ich realizację w myśl par 10 statutu, o którym mowa w pkt. I.2. niniejszego regulaminu.


Informacje o artykule

Tytuł dokumentu

Regulamin organizacyjny

Data utworzenia

2017-02-20

Załączniki

Osoba wprowadzająca dokument

Daniel Lekszycki

Osoba tworząca dokument

Daniel Lekszycki

Rejestr zmian dokumentu

Pokaż ostatnie zmiany

Dokument wyświetlono

893 razy