Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu podmiotowe » Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

23 października 2018 r. uchwałą nr 2438/294/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował nowy Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

INSTYTUCJI FILMOWEJ „SILESIA-FILM” W KATOWICACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach określa jego organizację i zasady funkcjonowania.

2. Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach jest instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego i działa w oparciu o statut nadany uchwałą nr 1985/171/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 lipca 2012.

Rozdział II

Zarządzanie

§ 2

1. Dyrektor {D} odpowiada za całokształt działalności Instytucji Filmowej „Silesia- Film”, zarządza nią przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego. Dyrektor zatrudnia i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Instytucji Filmowej „Silesia-Film” na poszczególnych stanowiskach pracy.

Dyrektor może tworzyć i likwidować poszczególne stanowiska pracy oraz powoływać spośród pracowników różnych komórek organizacyjnych Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zespoły do realizacji nowych zadań.

2. Zastępca Dyrektora {ZD} nadzoruje pracę kin, Filmoteki Śląskiej, Działu Promocji, Działu Produkcji Wydarzeń, Silesia Film Commission oraz zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jego nieobecności spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji.

3. Główny Księgowy {GK} odpowiada za całokształt gospodarki finansowej Instytucji Filmowej „Silesia-Film” i zastępuje Dyrektora w zakresie wykonywania czynności zwykłego zarządu podczas jednoczesnej nieobecności jego i Zastępcy Dyrektora spowodowanej chorobą, w czasie urlopu lub delegacji. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Finansów i Kadr.

4. Wszyscy pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” działają w zakresie swoich obowiązków i odpowiedzialności, realizując zadania zlecane przez przełożonych w ramach procedur kontroli zarządczej oraz pozostałych zarządzeń Dyrektora.

5. Każda komórka organizacyjna oprócz realizacji zadań własnych zobowiązana jest do umożliwienia realizacji zadań innych komórek organizacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

Komórki organizacyjne Instytucji Filmowej „Silesia – Film”

§ 3

1. Kino Kosmos (KK)

Kino Kosmos popularyzuje sztukę filmową ze szczególnym uwzględnieniem klasyki kina. Kino realizuje swoje zadania programowe poprzez organizację wydarzeń, przeglądów, festiwali oraz innych projektów kulturalnych i społecznych. Obok nich ważne miejsce zajmują działania edukacyjne skierowane dla różnych grup wiekowych. Kinem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

2. Filmoteka Śląska {FŚ}

W zakresie działalności Filmoteki Śląskiej leży ochrona dziedzictwa kinematografii oraz popularyzacja kultury filmowej ze szczególnym uwzględnieniem utworów dotyczących regionu śląskiego poprzez:

­ gromadzenie taśm filmowych oraz innych nośników z zapisem filmowym oraz ich wypożyczanie,

­ bieżące porządkowanie posiadanych zbiorów, katalogowanie oraz ich opracowywanie,

­ digitalizacja i rekonstrukcja archiwalnych zbiorów filmowych,

­ gromadzenie eksponatów istotnych dla historii kina.

Filmoteka Śląska podejmuje działania mające na celu upowszechnianie kultury filmowej poprzez udział w przedsięwzięciach kulturalnych, udostępnianie zbiorów filmotecznych, współpracę krajową  i zagraniczną.
Kierownik Filmoteki Śląskiej podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

3. Kino Janosik {KJ}

Kino Janosik prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury poprzez prezentację filmów premierowych oraz okazjonalnie klasyki kina, realizację zajęć z zakresu edukacji filmowej oraz organizowanie innych wydarzeń kulturalnych w kinie. Jednym z celów pośrednich działalności kina jest animacja społeczno-kulturalna. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

4. Kino Bałtyk {KB}

Prowadzi działalność w zakresie prezentacji filmów, edukacji filmowej, organizowania innych wydarzeń kulturalnych w kinie etc.. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

5. Kino Studyjne Światowid {KS}
Kino Studyjne Światowid prezentuje filmy premierowe o wysokich walorach artystycznych. W kinie poza pokazami repertuarowymi odbywają się przeglądy, festiwale oraz inne wydarzenia kulturalne. Kinem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

6. Kinoteatr Rialto {KR}

Kinoteatr Rialto jest miejscem popularyzującym dokonania artystyczne z różnych dziedzin sztuki (m.in. teatru, muzyki, plastyki) z których nadrzędny jest film. Prezentowane w Rialto tytuły pokazywane są w dniu premiery lub nawet w kilka miesięcy po premierze. Oprócz seansów repertuarowych kino popularyzuje kulturę filmową poprzez przeglądy, festiwale, cykle etc. Kinem kieruje Kierownik, podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

7. Dział Produkcji Wydarzeń {DPW}

Dział Produkcji Wydarzeń zajmuje się organizacją wydarzeń o szerokim zasięgu oddziaływania i wysokim poziomie artystycznym. Do zadań DPW należy:

­ organizowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym,

­ pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty,

­ realizacja projektów wydawniczych Instytucji Filmowej „Silesia-Film”,

­ promocja sztuki filmowej, regionu śląskiego, Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach oraz wchodzących w jej struktury komórek organizacyjnych.

Do zadań kierownika Działu należy kontrola zarządcza oraz ochrona danych osobowych. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

8. Dział Administracyjno-Gospodarczy {DAG}

Prowadzi wszelkie sprawy związane z zarządzaniem nieruchomościami, ubezpieczeniami, remontami i modernizacjami, samochodami służbowymi, obsługą informatyczną Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, obsługą sekretariatu, obsługą w zakresie zamówień publicznych, bhp i p.poż, przygotowania i nadzorowania wszelkich projektów inwestycyjnych, sprawozdawczością dot. spraw administracyjnych. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi.

9. Dział Finansów i Kadr {DFK}

Prowadzi księgowość instytucji oraz jej obsługę finansową, kadrową i rachubę płac, kasę główną,

ewidencję środków trwałych. Działem kieruje Kierownik, podległy bezpośrednio Głównemu

Księgowemu.

10. Dział Promocji {DP}

Do zadań Działu Promocji należy:

­ prowadzenie działań promocyjnych wszystkich projektów kulturalnych realizowanych przez Komórki organizacyjne Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach,

­ kreowanie wizerunku instytucji i podporządkowanych jej komórek organizacyjnych,

­ nadzór na prawidłowym przebiegiem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej instytucji,

­ prowadzenie działań prosprzedażowych, których celem jest zwiększenie frekwencji na wydarzeniach organizowanych przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach oraz seansach repertuarowych.

Kierownik Działu Promocji podlega Zastępcy Dyrektora.

11. Silesia Film Commission {SFC}

Prowadzi wszelkie sprawy związane z obsługą Śląskiego Funduszu Filmowego oraz stwarzaniem

warunków do lokowania krajowych i zagranicznych produkcji filmowych i seriali na terenie województwa śląskiego, a także ich wspierania w zakresie organizacyjnym. Działem kieruje Kierownik podlegający bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

Rozdział IV

Rada Programowa {R}

§ 4

Rada Programowa jest organem opiniującym na potrzeby organizatora działania statutowe Instytucji Filmowej „Silesia-Film” oraz ich realizację w myśl par 10 statutu, o którym mowa w pkt. I.2. niniejszego regulaminu.

 

Wersja do wydruku


Struktura organizacyjna

Data:2017-02-20


Struktura organizacyjna

Data: 2017-02-20

 

23 października 2018 r. uchwałą nr 2438/294/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował nowy Regulamin organizacyjny Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach.

 

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Regulamin organizacyjny

Data utworzenia

2017-02-20

Osoba wprowadzająca dokument

Daniel Lekszycki

Osoba tworząca dokument

Daniel Lekszycki

Rejestr zmian dokumentu

  • [2019-03-06] Edycja dokumentu przez Natalia Kaniak
  • [2019-01-10] Edycja dokumentu przez Natalia Kaniak
  • [2017-02-20] Edycja dokumentu przez Daniel Lekszycki
  • [2017-02-20] Edycja dokumentu przez Daniel Lekszycki
  • [2017-02-20] Utworzenie dokumentu przez Daniel Lekszycki

Dokument wyświetlono

2956 razy